WISCKO боловсролын төвөөс та бүхэндээ БНСУ-д суралцахад хэрэгтэй мэдээллийг албан ёсны сайтнаас нь цувралаар хүргэж байна. № 4

СОЛОНГОСТ ИРЭХ

(1) ХИЛЭЭР НЭВТРЭХ

(А) ОНГОЦОН ДОТОР БӨГЛӨХ БИЧИГ: Онгоцны үйлчлэгчийн тараасан мэдэгдэх хуудсыг онгоцон дотор урьдчилан бөглөвөл хилээр түргэн болоод хялбар нэвтрэх боломжтой.

(Б) ГАР ТЭЭШНИЙ МЭДҮҮЛЭХ ХУУДАС: Гадны орноос Солонгос улс руу орж буй аялагчид гаалийн албанд гар тээшний мэдүүлэх хууудсыг бөглөж өгөх ёстой.

– Гэр бүлээрээ яваа хүмүүсийн хувьд нэг хуудас бөглөнө.

– Онгоцонд тарааж өгсөн гар тээшний талаарх гаалийн мэдүүлгийн хуудсанд өөрт холбогдох барааг тэмдэглэн аялагчийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр зэрэг мэдээллийг бөглөнө.

– Заавал мэдүүлж оруулах ёстой бараа бүтээгдэхүүн байдаг учир өөрийн гар тээшин дахь эд зүйлсээс мэдүүлэгт холбогдох жагсаалтанд хамаарагдаж байгаа эсэхийг заавал шалгах хэрэгтэй.

※Гаалиар оруулахыг хориглосон болон хязгаарласан бараа бүээгдэхүүн:

– Буу(туршилтын буу), хутга мэс гэх мэт зэвсэг, жинхэнэ сум болон шатамхай бодис, цацраг идэвхит шинжтэй бүээгдэхүн, тагнуулын төөрөж гэх мэт

– Первитин, опиум, героин, олсны ургамал гэх зэрэг бү төлийн хар тамхи болон замбараагү буруу хэрэглэх аюултай эмийн бүээгдэхүн

– Үдсэн хуулийн заалт болон олон нийтийн аюулгүн журам, ёс заншилд харшлах бүээгдэхүн болон засгийн газрын нууцыг задруулах юмуу тагнуулын үл ажиллагаанд хэрэглэгддэг бүээгдэхүн
– Хуулбарласан (хуурамч) бүээгдэхүн болон оюуны өчийн эрхэд халдсан бүээгдэхүн, хуурамч мөгө тэмдэгт болон хуурамчаар засварласан үэт цаас

– Доньд, хүэр, бугын цусан эвэр, матрын арьс, зааны соёо зэрэг устах аюул тулгарсан зэрлэг араатан амьтадтай холбоотой бараа

(В) ГААЛИЙН ШАЛГАН НЭВТРЭХ

– Солонгос иргэд хилээр нэвтрэх мэдүлэг бөлөгү байж болох бол гадаад иргэд нэвтрэх мэдүлгийг бөлөө

– Гадаад иргэдийг хилээр нэвтрүлэх шалганы хүээх шугаман дээр гадаад паспорт, хилээр нэвтрэх мэдүлэг зэрэг бичиг баримтаа урьдчилан бэлдээд өрийн ээлж болох үд шалгагчид материалаа өө шалгуулна

(Г) ГАР ТЭЭШЭЭ АВАХ: Хилийн шалганаар гарахад байдаг цахим самбарт тээш хүээн авах гарцын дугаар байдаг ба урсдаг шатаар1 давхарт буун холбогдох дугаарын гарцаас тээшээ авна.

(Д) ТЭЭШЭЭ АЛДСАН БОЛОН ОВОР ИХТЭЙ ТЭЭШ: Хэдий хүлээсэн ч тээш нь гарч ирэхгүй тохиолдолд алдагдсан тээш хадгалах газраас асууна. Харин овор хэмжээ ихтэй тээшийг том оврын тээшийг дамжуулах гарцнаас очиж авна.

D-4 ВИЗНИЙ ОРШИН СУУХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛГА

ЭНГИЙН БЭЛТГЭЛ (D-4)

Хэлний бэлтгэлийн оюутны (D-4-1, D-4-7) оршин суух хугацааг сунгах зөвшөөрөл

А. Үндсэн зарчим

Гэр бүлийн асуудлаас болон чөлөө авахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй

  • Хувийн аливаа асуудал болон сургалтын кредитээ биелүүлээгүй зэрэг шалтгаанаар сурахаа болисон (сургуулиас чөлөө авах) оюутны оршин суух хугацааны сунгалтыг хязгаарлана
    • Зөвхөн хүнд өвчин, осол зэрэг аргагүй шалтгаан тохиолдсон гэж үзвэл дээрх заалтаас гадуур холбогдох төрлийн оршин суух эрхээр солих аргаар зохицуулна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийн суралцагчдад зориулсан урамшуулал

  • (Хамаарах оюутан) Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуульд суралцагчид дундаас сурлагын голч оноо (гүйцэтгэсэн кредитээр) С үнэлгээнээс (дундаж 2.0) дээгүүр оюутанд
  • (Бүрдүүлэх материал) Журмын хувьд тодорхой шаардлага байхгүй

-FIMS дахь суралцагчийн мэдээллээр орлуулан банкны баталгаа шаардахгүй

Доогуур үнэлгээтэй сургууль болон суралцагчийн шалгуурыг чангатгах

  • (Хамаарах оюутан) доогуур үнэлгээтэй сургууль болон түүнд суралцагч оюутны сурлагын голч оноо (гүйцэтгэсэн кредитээр) D үнэлгээнээс (дундаж оноо 1.0-с доош) доогуур оюутан
    • (Бүрдүүлэх материал) FIMS дахь суралцагчийн мэдээллийг харах (сурлагын явц, кредит цаг зэрэг), банкны баталгаа

Онлайн болон гадаад оюутан хариуцсан ажилтнаар дамжуулан сунгуулахыг дэмжинэ (хөл хөдөлгөөнийг багасгах зорилгоор)

  • (Хамаарах оюутан) Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуульд суралцагч оюутан болон заавал өөрийн биеээр очиж шалгуулах шаардлагагүй хүн
  • (Хүсэлт гаргах жишээ)

Онлайн хүсэлт гаргах: Гадаад оюутан өөрийн биеээр эсвэл гадаад оюутан хариуцсан ажилтан

– Гадаад оюутан хариуцсан ажилтан хүсэлт гаргах тохиолдолд нэг дор дээд тал нь 8 хүртэлх оюутны хүсэлтийг бүртгүүлэх боломжтой

– Биеээр очих: гадаад оюутан өрийн биеээр юумуу гадаад оюутан хариуцсан ажилтан

– Оршин суух эрхийн төрөл бүрт хамаарах бүдүүлэх материалыг заавал шалгаж үзэх хэрэгтэй. Хүсэлт гаргагчийн байдлаас хамааран материалыг нэмж хасаж болно.

Мэдээллийн эх үсвэр: Hi Korea http://www.hikorea.go.kr